Kategorie
Nákupní košík Množství: 0 Cena: 0 Kč

Obchodní podmínky

obchodní společnosti WIKY, spol. s r. o.
se sídlem Svatoborská 395, 69701  Kyjov
identifikační číslo: 42293596
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 2590
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wikyhracky.cz

 

 1. Vymezení pojmů
 2. Informace o zboží a ceně
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
 4. Práva a povinnosti kupujícího
 5. Doručování zboží
 6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
 7. Práva a povinnosti z vadného plnění
 8. Zákonná plnění z vad
 9. Mimosoudní řešení sporů
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Informace o poradenství
 12. Stížnosti

 

1. Vymezení pojmů

 • Prodávajícím je společnost WIKY, spol. s.r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov IČO: 42293596, DIČ: CZ42293596. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00058623.
 • Kupujícím je osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Zboží je předmět smlouvy, pro kterou se sjednává.

Fakturační údaje firmy:
Název: WIKY, spol. s.r.o.
Sídlo: Svatoborská 395, Kyjov 697 01
IČO: 42293596
DIČ: CZ42293596

SEZNAM VŠECH DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ naleznete zde.

SEZNAM PRODEJEN VČETNĚ PROVOZNÍ DOBY jsou zde.

SEZNAM VELKOOBCHODNÍCH KONTAKTŮ najdete zde.

^ Nahoru

2. Informace o zboží a ceně

 • Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží a dopravy jsou prezentovány včetně  DPH.
 • Návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu, je nabídkou s omezením při vyčerpání zásob nebo obdobnou ztrátou schopnosti podnikatele dostát závazku.

^ Nahoru

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že již zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

 • V případě, kdy prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, bude kupujícího kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.

 • Pokud není požadované zboží v době přijetí objednávky skladem, zůstává objednávka v evidenci a bude vyřízena ihned po dodání zboží na sklad. Zákazník bude o této situaci informován telefonicky nebo emailem. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu oznámeno zasláním na jeho e-mailovou adresu.

 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu společnosti WIKY, spol. s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Více o ochraně osobních údajů zde.

 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 • Na veškeré zboží je poskytována dvouletá záruční lhůta, pokud není u zboží uvedeno jinak.

 • Prodávající nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

^ Nahoru

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující objednáním souhlasí s obchodními podmínkami obchodu. 

 • Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 • Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat telefonicky nebo emailem před odesláním objednávky. O odeslání objednávky bude zákazník informován emailem. Po odeslání zboží se bere objednávka za závaznou a nelze objednávku stornovat. K žádosti o storno objednávky uvádějte i jméno, na které bylo zboží objednáno a číslo objednávky.

 • Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků elektronického obchodu společnosti WIKY, spol. s.r.o., a to na základě písemné žádosti zaslané na email eshop@wikyhracky.cz. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno kupujícího, celé jméno. Pokud kupující vlastní i slevovou kartičku tzv. „Wkartu“, deaktivuje se smazáním těchto údajů i slevová karta a všechny body a kredity, které na ní jsou.

 • Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží může být vráceno na kterékoliv prodejně Wiky, zasláno zpět na adresu eshopu nebo prodejnu, ze které mu bylo zboží zasláno, a to do 14 dnů, neporušené v originálním obalu spolu s vyplněným Oznámením o odstoupení od smlouvy.

 • Při nákupu akčního zboží zasíláme max. 3 ks od každého druhu jednomu zákazníkovi za den. 

^ Nahoru

5. Doručování zboží

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Běžná lhůta dodání je 2-5 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.
 • Jeli kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. V případě opakování placeného doručení má prodávající právo započíst náklady marného dodání zboží (z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího) v nezbytně nutné výši.

  CENA DOPRAVY A ZPŮSOB DORUČENÍ zde.

^ Nahoru

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle na adresu eshopu nebo předá personálu prodejny, kde zboží vrací, ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kontaktujte eshop@wikyhracky.cz.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Jestliže kupující zvolil při vrácení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 • Jeli vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

^ Nahoru


7. Práva a povinností z vadného plnění

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména poštou na adrese Wiky, spol. s r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, telefonicky na čísle + 420 518 698 863 či elektronickou poštou na adrese objednavky@wikyhracky.cz.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL stahujte ZDE

^ Nahoru


8. Zákonná práva z vad

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat nápravu ve formě:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupují očekával s obhlednem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

^ Nahoru

9. Mimosoudní řešení sporů

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).
 • Spotřebitel bude oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost bude muset České obchodní inspekci prokázat.

^ Nahoru


10. Ochrana osobních údajů

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 • Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení nebo vymazat z databáze, a to na elektronickou adresu eshop@wikyhracky.cz

^ Nahoru

11. Informace a poradenství

 • Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

^ Nahoru


12. Stížnosti

 • Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo použít emailovou adresu: eshop@wikyhracky.cz

^ Nahoru


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.července 2019.

 

Novinky ve wiky

Vyplňte svůj email a dozvíte se speciální

akční nabídky ve Wiky jako první.