Kategorie
Nákupní košík Množství: 0 Cena: 0 Kč

Zásady zpracování osobních údajů - kamerový systém

 

Informace o zpracování osobních údajů – kamerový systém

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, zejména jeho čl. 13.

 1. Správcem osobních údajů je společnost WIKY, spol. s r. o., IČ: 42293596, se sídlem: Kyjov, Svatoborská 395, PSČ: 69701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2590 (dále jen „Správce“)

           kontaktní osoba:       Janas  Jiří        tel.: 518 698 867, 724 649 470          e-mail: janas@wiky.cz

 

 1. Správce bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů (dále jen „Subjekt údajů“) pro následující účely a na základě níže uvedeného právního základu:

Účel zpracování:

Právní základ:

 • Ochrana majetku Správce a dalších osob, života a zdraví prostřednictvím stálého kamerového systému.
 • Oprávněný zájem Správce či třetích osob [čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení]

 

 1. Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty těmto třetím subjektům:
 • orgány činné v trestním řízení, popř. jiné zainteresované subjekty (např. pojišťovna)
 • nejsou využívány služby zpracovatele osobních údajů

 

 1. Záznamy z kamerového systému budou uchovávány po dobu 7 dní. Řešený zachycený incident je uchováván po nezbytnou dobu.

 

 1. Režim provozu kamer:
 • nepřetržitý
 • dochází prostému záznamu bez rozpoznávání biometrických charakteristik Subjektu údajů

 

 1. Osobní údaje nebudou předány Správcem do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Subjekt údajů především tato práva:
 1. na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají,
  jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
  zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení
  zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů (viz čl. 15 Nařízení);
 2. na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje (viz čl. 16 Nařízení);
 3. na výmaz osobního údaje, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas (viz čl. 17 Nařízení);
 4. na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů (viz čl. 18 Nařízení);
 5. na přenositelnost osobních údajů, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci (viz čl. 20 Nařízení);
 6. automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy (viz čl. 22 Nařízení);

 

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce zejména písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

Tyto zásady jsou účinné od 24. května 2018.

Novinky ve wiky

Vyplňte svůj email a dozvíte se speciální

akční nabídky ve Wiky jako první.