Kategorie
Nákupní košík Množství: 0 Cena: 0 Kč

Reklamace a vrácení zboží

 

Obecná ustanovení

 • Prodávající: je společnost WIKY, spol. s.r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov IČO: 42293596, DIČ: CZ42293596
 • Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím stránky www.wikyhracky.cz
 • Reklamace: znamená uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží

TENTO REKLAMAČNÍ ŘÁD PLATÍ POUZE PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI.Závazná objednávka

Objednávka se bere jako závazná ve chvíli, kdy je zboží odesláno. Spotřebitel může svoji objednávku stornovat telefonicky nebo e-mailem (518 698 888, objednavky@wikyhracky.cz) před odesláním objednávky. Po odeslání objednávky již nelze objednávku stornovat. O odeslání bude kupující informován emailem. Objednáním souhlasíte s podmínkami nákupu na www.wikyhracky.cz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, vrácením částky na účet kupujícího. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí nepoškozené zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Pokud kupující vrací celou objednávku je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnuté dary. Není-li vydání předmětu možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny daru.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • Zboží by mělo být vrácené v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží zašle zákazník zpět nejlépe běžnou balíkovou poštou. Vrácené zboží zaslané na dobírku nepřijímáme.

 

Odstoupení od smlouvy

JAK POSTUPOVAT?

Zboží můžete vrátit na kterékoliv prodejně nebo zasláním na adresu eshopu. Pro zaslání formuláře prosím kontaktujte eshop do 14 dní od zakoupení zboží: eshop@wikyhracky.cz

 

Reklamace

Záruční doba

 • Záruční doba je 24 měsíců (pokud není u zboží napsáno jinak) a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, že zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během plynutí záruční doby.

Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů
 • při poškození způsobeném jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.
 

Kupující má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci


Důvody reklamace

Obdržené zboží můžete reklamovat, v případě že:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)


Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud zjistíte, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné neodkladně tuto skutečnost oznámit a zboží doručit k reklamaci.
Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. V případě uznání oprávněnosti reklamace můžete požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Reklamované, opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. 

Prodávající rozhodne o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí vráceného zboží. V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi telefonicky nebo elektronickou poštou.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Končí-li 30-tidenní lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání kupujícímu nebo kdy je předáno dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. 

O přijaté reklamaci je prodávající povinen vyhotovit reklamační protokol (Protokol o zpětném převzetí zboží), který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 

Reklamace

JAK POSTUPOVAT?

Reklamaci můžete podat jedním z uvedených způsobů:

1. Zasláním reklamačního protokolu a kopií faktury společně se zbožím na adresu:

Na balík napište zřetelně velkým písmem "ESHOP"
WIKY, spol. s.r.o.
Svatoborská 395
Kyjov
697 01

REKLAMAČNÍ PROTOKOL stahujte ZDE

2. Předání zboží na kterékoli naší prodejně Wiky, samozřejmostí je mít u sebe doklad o zaplacení/fakturu

SEZNAM PRODEJEN včerně PROVOZNÍ DOBY najdete ZDE

 

Reklamace přepravních služeb

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat. Příjemce je povinen zásilku po převzetí rozbalit a zkontrolovat obsah. Přepravce ani prodávající nenese zodpovědnost za pozdější reklamace.

Geis 

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat. Pokud je zásilka viditelně poškozená (např. natržený nebo zdeformovaný obal zásilky), okamžitě informuje řidiče, který na doklad napíše, že zákazník převzal zboží s výhradami.  Zákazník poté informuje o škodní události eshop (eshop@wikyhracky.cz). Příjemce je povinen zásilku po převzetí rozbalit a zkontrolovat obsah. Přepravce ani prodávající nenese zodpovědnost za pozdější reklamace. Zákazník je povinen vše nafotit - obsah zásilky včetně výstelky a obsahu balíčku.

Česká pošta

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat. Pokud je zásilka viditelně poškozená (např. natržený nebo zdeformovaný obal zásilky), okamžitě sepíše s řidičem reklamační protokol. Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout, následně o této skutečnosti informujte eshop@wikyhracky.cz nebo na 518 698 863. V případě, že obal zásilky nejeví žádné známky poškození, není doručující řidič povinen čekat na rozbalení a kontrolu zásilky. Při zjištění škod na zboží až po rozbalení postupujete takto:

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Zákazník poté informuje o škodní události eshop (eshop@wikyhracky.cz). Příjemce je povinen zásilku po převzetí rozbalit a zkontrolovat obsah. Přepravce ani prodávající nenese zodpovědnost za pozdější reklamace.

 

Mimosoudní řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Spotřebitel bude oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost bude muset České obchodní inspekci prokázat.
 

Ostatní

Dárky

Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Novinky ve wiky

Vyplňte svůj email a dozvíte se speciální

akční nabídky ve Wiky jako první.